Rationalization of production and purchase of innovative technologies of the company KOVO SIPOX a.s.

Názov projektu:

Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.

Miesto realizácie projektu:

KOVO SIPOX a.s. | Hviezdoslavova 74 | SK-091 01 Stropkov

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu spočívala v obstarávaní inovatívnej technológie, t.j. 6 druhov inovatívnych zariadení, ktorými sa inovoval 1 výrobný proces zameraný na výrobu rôznych druhov a modifikácii kontajnerov a fekálnych tankov. V súvislosti s obstarávanou technológiou sme vytvorili 7 nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 15-29 rokov. Realizáciou projektu sme podporili nové výrobné možnosti pre našu spoločnosť a nadviazali na naše plány, ktoré sa nám v prípade tohto projektu podarilo zrealizovať. Začali sme s výrobou dokonalejších dielcov kontajnerov a fekálnych tankov, zaviedli sme nové služby v podobe rezania, strihania a ohýbania 6 m dlhých dielcov kontajnerov, ako aj pálenie laserom. Investovaním do inovácie technológie sme odstránili zastaralosť dovtedy používanej technológie. Úspora sa prejavila v spotrebe elektrickej energie, ktorá klesla o cca 5% na 1 výrobok. Výsledkom je výroba vysokokvalitných výrobkov. Inováciou výrobného procesu sme získali stabilné postavenie na trhu, vyššiu konkurencieschopnosť, ekonomickú efektívnosť podnikania a ekonomický rast.

Názov a sídlo prijímateľa:

KOVO SIPOX a.s. | Hviezdoslavova 74 | SK-091 01 Stropkov

Dátum začatia projektu:

26.11.2014

Dátum ukončenia projektu:

30.11.2015

Internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

Výška poskytnutého príspevku:

952 047,50 EUR

Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.
Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.
Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.